HanketeadePalume esitada hinnapakkumine Kohtla-Järve linna, Järve linnaosas, aadressil Spordi tn 4 asuva tehismurustaadioni hooldamiseks murukülvikule (tehnilise kirjelduse lisades 2), mis peab sobituma Yanmar YT235 traktoriga.

Hankija nimi ja andmed: Kohtla-Järve Spordikeskus, Spordi 4, 30395, Kohtla-Järve.

Riigihanke finantseerimine tagatakse läbi Kohtla-Järve Spordikeskuse eelarve.

Hanke eeldatav maksumus on 15 000 eurot käibemaksuta.

Eeldatav murukülviku tarneaeg ei või olla hilisem, kui 03.05.2021.a.

Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind.

Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded:
1. Hankija ei sõlmi hankelepingut ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja: 1.1 keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud kuritegelikus ühenduses osalemise, aususe kohustuse rikkumise või korruptiivse teo, kelmuse, terroriakti toimepaneku või muu terroristliku tegevusega seotud kuriteo või sellele kihutamise, kaasaaitamise või selle katse, rahapesualase süüteo või terrorismi rahastamise eest;

1.2. keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud riigis ilma seadusliku aluseta viibivale välismaalasele töötamise võimaldamise eest;

1.3. keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud laste tööjõu ebaseadusliku kasutamise või inimkaubandusega seotud teo eest;

1.4. kellel on riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlg tema asukohariigi õigusaktide kohaselt;

1.5. kes või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liige on rahvusvahelise sanktsiooni subjekt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses;

Punktides 1.1.-1.5. nimetatud asjaolude puudumise kohta esitab pakkuja kinnituse.

Lisa 1 Pakkumuse maksumuse tabel. (lae alla)

Lisa 2 Tehniline kirjeldus. (lae alla)

Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumus tuleb esitada digiallkirjastatuna e-postile info@k-jsk.ee 05.04.2021.a kella 10:00. Pakkumuste avamine toimub 05.04.2021. a kell 10:30 aadressil Kohtla-Järve linn, Järveküla tee 44, ruum 130. Pakkumuse tagatis ei ole nõutav

Enne hinnapakkumise tegemist võib tutvuda (soovi korral) traktori tehnilise kirjeldusega: Igor Tomaševski, 55541340, info@k-jsk.ee

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.